pochmurnie
13°
czwartek
fot. Wikipedia
Gmina poszukuje księgowej
15 czerwca 2021 r. | 10:37
1

Wójt Gminy Olsztyn ogłosił nabór na stanowisko Księgowa w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy Olsztyn. Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty do 21 czerwca.

ogłoszenie:

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie minimum średnie (preferowane ekonomiczne, z zakresu rachunkowości
lub dziedzin pokrewnych),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) co najmniej 2-letni staż pracy (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna), w tym
minimum roczny staż w księgowości.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów z zakresu ustaw: Karta Nauczyciela, prawa oświatowego,
o finansowaniu zadań oświatowych, o rachunkowości, finansach publicznych oraz
sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
2) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od
osób fizycznych,
3) znajomość programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych firmy
Vulcan,
4) znajomość programu Płatnik,
5) znajomość spraw z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej,
6) znajomość zagadnień kadrowo-płacowych oraz związanych z nimi sprawozdań,
7) doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych,
8) umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1) naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS,
2) sporządzanie list płac oraz pozostałej dokumentacji płacowej,
3) rozliczanie składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
4) prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
5) dekretowanie, sprawdzanie i weryfikacja dokumentów księgowych pod względem
formalno-rachunkowym jednostek oświatowych,
6) uzgadnianie wydatków i dochodów jednostek oświatowych,
7) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, analiz oraz sprawozdań GUS,
8) sprawy związane z podatkiem VAT, w tym prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz
sporządzanie deklaracji VAT,
9) przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków jednostek
oświatowych.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na pełny etat,
2) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja
2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.936) oraz
Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn,
3) system premiowy,
4) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie
odbytych studiów),
4) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności
do dokonywania czynności prawnych,
e) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą (jeśli dane osobowe wykraczają
poza dane wskazane w art. 22¹ §1 i §2):
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie
dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać
na podstawie przepisów prawa.”

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko w Referacie Oświaty” należy
składać w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. na adres Urzędu Gminy Olsztyn,
Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn k. Częstochowy lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Gminy Olsztyn.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Gminy oraz na
tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy Pl. Piłsudskiego 10 w Olsztynie.Jedna odpowiedź do “Gmina poszukuje księgowej”

  1. Ksiegowa6 pisze:

    Może się” kierowniczka” oświaty weźmie do roboty. Ciekawe że na przestrzeni 10 lat tyle osób odeszło z oświaty i nikt nie widzi problemu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *