zachmurzenie duże
poniedziałek
Jest praca w referacie oświaty Urzędu Gminy Olsztyn
27 października 2021 r. | 12:25
0

Urząd Gminy Olsztyn ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Oświaty. Niska pensja raczej nie przyciągnie tłumów.

Oferty można składać do 12 listopada.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, z zakresu rachunkowości lub dziedzin
pokrewnych),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office
oraz znajomość obsługi programów finansowo-księgowych
2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek samorządu terytorialnego,
2) znajomość przepisów z zakresu ustaw: Karta Nauczyciela, prawa oświatowego,
o finansowaniu zadań oświatowych, o rachunkowości, finansach publicznych oraz
sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
3) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób
fizycznych,
4) znajomość programów komputerowych, w tym płacowo-księgowych, Płatnika
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS,
2) sporządzanie list płac oraz pozostałej dokumentacji płacowej,
3) rozliczanie składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
4) prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) dekretowanie, sprawdzanie i weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnorachunkowym jednostek oświatowych,
6) uzgadnianie wydatków i dochodów jednostek oświatowych,
7) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, analiz oraz sprawozdań GUS,
8) sprawy związane z podatkiem VAT, w tym prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz
sporządzanie deklaracji VAT,
9) przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków jednostek oświatowych,
4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na pełny etat,
2) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.936) oraz Regulaminem
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn,
3) system premiowy,
4) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
5. Dodatkowe informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi poniżej 6%.
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów),
4) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do
dokonywania czynności prawnych,
6) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie
w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych
niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko w Referacie Oświaty” należy składać
w terminie do dnia 12 listopada 2021r. na adres Urzędu Gminy Olsztyn,
Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn k. Częstochowy lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy
Olsztyn.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *