słabe opady deszczu
24°
20°
piątek
fot. Wikipedia
Jest praca w Urzędzie Gminy Olsztyn
21 kwietnia 2021 r. | 11:13
0

Do 23 kwietnia można składać dokumenty w ogłoszonym konkursie na stanowisko w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Olsztyn. Może wysokość pensji nie jest zbyt atrakcyjna, ale można zdobyć doświadczenie zawodowe.

ogłoszenie:

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, prawnicze, ekonomiczne,
transport i logistyka)
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Ms Office (Word, Excel,
Access)
b) doświadczenie w pracy w administracji publicznej
c) prawo jazdy
d) znajomość regulacji prawnych z zakresu samorządu terytorialnego

3. Zakres zadań:
Kompleksowa koordynacja spraw związanych z transportem publicznym
(prowadzenie dokumentacji, współpraca z przewoźnikami obsługującymi gminę,
rozkłady jazdy, przystanki - zezwolenia dla przewoźników, wiaty przystankowe i
ich utrzymanie ,etc.)
Koordynowanie spraw związanych z zapotrzebowaniem Gminy Olsztyn w ciepło,
energię elektryczną, gaz i wodę (analiza zużycia, sprawozdania statystyczne,
archiwizowanie faktur w rozbiciu na punkty poboru, nadzór nad podlicznikami
mediów wraz z obliczaniem należności do refaktur, ważność umów, etc.)
Koordynowanie spraw związanych z projektowaniem i modernizacją oświetlenia
ulicznego.

4. Warunki pracy:
a) praca na pełny etat,
b) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15
maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz
Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn,
c) kwartalny system premiowy

5. Dodatkowe informacje:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach
samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Olsztyn w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł
poniżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys (CV),
b) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,
d) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania
czynności prawnych.
e) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą (jeśli dane osobowe
wykraczają poza dane wskazane w art. 22¹ §1 i §2) :
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze
mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których
pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać do Urzędu Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego
10, 42-256 Olsztyn z dopiskiem „Oferta – Gospodarka Komunalna”
w terminie do 23 kwietnia 2021r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *