zachmurzenie duże
14°
13°
niedziela
Jest praca w Urzędzie Gminy Olsztyn
27 września 2021 r. | 11:52
0

Urząd Gminy Olsztyn poszukuje kolejnego pracownika. Tym razem w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych. Stawka za pracę może nie jest wysoka, ale praca praktycznie dożywotnia.

ogłoszenie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

I. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe
2) minimum dwuletni staż pracy

II. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie i staż pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
2) studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych - dodatkowy atut,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
4) znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
5) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
7) znajomość przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie umów o dzieło i umów o roboty
budowlane,
8) umiejętność pracy w zespole,
9) komunikatywność,
10) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych w praktyce.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
2) przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu, zmianie i wyniku postępowania w
Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej,
3) przygotowywanie wszelkiej dokumentacji przetargowej tj. m.in. specyfikacji warunków
zamówienia, protokołów z przeprowadzonej procedury przetargowej, jak również wzorów
umów na dostawy, usługi i roboty budowlane,
4) sporządzanie zawiadomień, informacji, wezwań, wyjaśnień itp. oraz prowadzenie
korespondencji z wykonawcami w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
5) zamieszczanie niezbędnych ogłoszeń, dokumentów, informacji i zawiadomień w zakresie
zamówień publicznych na stronie prowadzonego postępowania,
6) udział w pracach komisji przetargowej, w tym przygotowywanie dokumentów niezbędnych
do prac komisji przetargowej i organizacja techniczna posiedzeń komisji,
7) przygotowywanie zawiadomień i informacji do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie
wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) przygotowanie projektów zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych,
9) prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości przekraczającej 130 000 zł,
10) prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł; -
w zakresie referatu inwestycji i zamówień publicznych,
11) sporządzanie planów zamówień publicznych;
12) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych;
13) kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji dotyczącej
prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
14) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość
szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł – w zakresie
referatu inwestycji i zamówień publicznych,
15) udzielanie pomocy w realizacji i nadzór nad realizacją inwestycji.

IV. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca na pełny etat,
b) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.936) oraz
Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn,
c) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

V. Dodatkowe informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia wynosi poniżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys (CV),
b) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów),
c) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
d) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności
do dokonywania czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem
e) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą (jeśli dane osobowe wykraczają poza dane wskazane
w art. 22¹ §1 i §2):
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji
podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi,
których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty w kopercie z dopiskiem „Konkurs - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych” należy
składać do dnia 5 października 2021 roku na adres Urzędu Gminy Olsztyn: Pl. Piłsudskiego 10, 42-256
Olsztyn lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *