zachmurzenie umiarkowane
20°
19°
sobota
Jest praca w Urzędzie Gminy Olsztyn
18 lutego 2021 r. | 11:56
0

Właśnie został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Olsztyn. Urząd poszukuje księgowej w referacie finansowym.

Ogłoszenie:

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe (ekonomiczne lub administracyjne),
2) minimum 2 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z księgowością,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) studia podyplomowe lub kursy z rachunkowości, prawa podatkowego,
2) doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
3) doświadczenie w zakresie księgowania dochodów z zakresu opłat lokalnych oraz rozliczania podatku VAT,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) wiedza i znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości finansowej i budżetowej, finansów publicznych, prawa podatkowego,
6) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office oraz znajomość obsługi programów finansowo – księgowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie skonsolidowanych rozliczeń oraz czynności sprawdzających dotyczących podatku VAT obejmujących jednostki budżetowe Gminy,
2) sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT-7 Gminy i Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK VAT),
3) przygotowywanie sprawozdań, analiz i prezentacji związanych z rozliczaniem podatku VAT,
4) wystawianie faktur na podstawie umów w zakresie sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego itp.,
5) księgowanie, sprawozdawczość oraz egzekwowanie opłat lokalnych,
6) bieżące przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty oraz sporządzanie przelewów,
7) współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu,
8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień wójta i skarbnika.

4. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca na pełny etat,
b) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.936 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn,
c) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
d) kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys (CV),
b) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
c) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
d) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności
do dokonywania czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem
e) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą (jeśli dane osobowe wykraczają poza dane wskazane w art. 22¹ §1):
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

7. Dokumenty w kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko – KSIEGOWA W REFERACIE FINANSOWYM” należy składać do dnia 3 marca 2021 roku na adres Urzędu Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy Pl. Piłsudskiego 10 w Olsztynie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *