opady śniegu
czwartek
fot. Wikipedia
Jest praca w Urzędzie Miasta i Gminy w Olsztynie
16 stycznia 2023 r. | 10:09
0

Urząd Miasta i Gminy Olsztyn ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Urbanistyki, Transportu i Utrzymania Infrastruktury.

Ogłoszenie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe (preferowane o kierunku lub specjalności: architektura, budownictwo,
urbanistyka, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami,
administracja),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office,
4) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie i staż pracy na stanowisku związanym z inwestycjami budowlanymi,
gospodarką przestrzenną lub na podobnym stanowisku w administracji publicznej;
b) znajomość programów graficznych oraz zagadnień GIS i oprogramowania służącego tworzeniu,
obsłudze baz danych GIS - dodatkowy atut,
c) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
d) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
e) znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,,
f) znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
g) znajomość przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie umów o dzieło i umów o roboty budowlane,
h) umiejętność pracy w zespole,
i) samodzielność i dobra organizacja pracy,
j) wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość,
k) dokładność,
l) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych w praktyce.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1) W zakresie infrastruktury komunalnej:
a) prowadzenie książek obiektów, przeprowadzanie przeglądów budynków komunalnych oraz
terenów gminnych, organizowanie napraw etc.
b) przygotowywanie materiałów do zapytań ofertowych/przetargów, sporządzanie umów i
aneksów oraz ich rozliczanie,
c) utrzymanie zieleni na terenach będących własnością gminy Olsztyn,
2) W zakresie budownictwa:
a) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) dbanie o właściwe zorganizowanie procesu budowlanego budowy, przebudowy lub remontów
obiektów stanowiących własność Gminy, w szczególności przez:
 pozyskiwanie od innych organów, stosownych uzgodnień, pozwoleń lub opinii, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
 zawiadamianie właściwych organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych oraz o zakończeniu robót budowlanych,
 przygotowanie umów w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego, aneksów do zawartych
umów, protokołów i uzgodnień,
 nadzorowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych w zakresie robót
budowlanych.
3) Prowadzenie spraw należących do właściwości gminy/burmistrza z zakresu ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami, a w szczególności:
a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
b) sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami,
c) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytkach,
d) przygotowywanie uchwał, umów dot. dotacji na remont lub konserwacje zabytków wpisanych
do rejestru zabytków oraz ich rozliczanie.
4) Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi ze wzrostu lub obniżenia
wartości nieruchomości.
5) Współpraca z innymi organami, zleceniobiorcami i wykonawcami.
4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na pełny etat,
2) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2021.1960) oraz Regulaminem
wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Dodatkowe informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów),
4) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania
czynności prawnych,
6) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą (jeśli dane osobowe wykraczają poza dane wskazane w art. 22¹
§1 i §2):
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie
w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych
niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Konkurs RUT ” należy składać w terminie do dnia 3 lutego
2023 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn k. Częstochowy lub
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o
wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Miasta i Gminy oraz na tablicy
informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy Pl. Piłsudskiego 10 w Olsztynie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *