słabe opady deszczu
wtorek
Nowy kierownik USC w Olsztynie pilnie poszukiwany
15 kwietnia 2021 r. | 10:37
0

Urząd Gminy Olszty ogłosił nabór na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wymagania są bardzo konkretne, pensja w ok. 4500 zł brutto.

Zainteresowanych odsyłam do ogłoszenia poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne (studia magisterskie lub dyplom studiów
podyplomowych z zakresu administracji)
b) co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub
w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach
państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
c) obywatelstwo polskie

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów z zakresu rejestracji stanu cywilnego
b) znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego
oraz przepisów wykonawczych
c) znajomość programu służącego do sporządzania aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu
d) doświadczenie na stanowisku kierowniczym
e) wysoka kultura osobista
f) komunikatywność
g) szybkość
h) sumienność
i) dyspozycyjność

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) organizowanie pracy Urzędu Stanu Cywilnego
b) sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński
c) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka i nadaniu dziecku nazwiska męża matki
d) przyjmowanie oświadczeń o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa
e) przyjmowanie oświadczeń o powrocie kobiety rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska
f) odtwarzanie i ustalanie treści aktu stanu cywilnego
g) umiejscowienie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzonych za granicą w księgach
stanu cywilnego
h) sporządzanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz
o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (konkordatowego)
i) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego oczekiwania na
ślub
j) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego
k) udzielanie ślubów
l) organizowanie jubileuszy z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
m) przyjmowanie interesantów w ramach skarg
n) prowadzenie korespondencji konsularnej

4. Warunki pracy na stanowisku:
a) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy Olsztyn
b) kwartalny system premiowy
c) praca przy komputerze

5. Dodatkowe informacje:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys z przebiegiem kariery zawodowej (CV),
b) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
d) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności
prawnych.
e) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą (jeśli dane osobowe wykraczają poza dane wskazane
w art. 22¹ §1 i §2):
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji
podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi,
których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty z dopiskiem „Konkurs–Kierownik USC” należy składać w terminie do 23
kwietnia 2021 r., do Urzędu Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn k. Częstochowy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *