zachmurzenie umiarkowane
15°
13°
poniedziałek
lapy.pl
Pomoc żywnościowa w Olsztynie
08 września 2022 r. | 13:19
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, że w dniach 8 września - 15 września w siedzibie GOPS osoby/rodziny, które dotychczas nie ubiegały się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021, mogą złożyć oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu oraz otrzymać skierowanie na odbiór artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021.

Do udziału w Podprogramie 2021 uprawnione są:
a) osoby/rodziny korzystające z pomocy społecznej;
b) osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz posiadające dochód nieprzekraczający 220% odpowiedniego kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł x 220% = 1.707,20 zł) lub osoby w rodzinie (600,00 zł x 220% = 1.320,00 zł).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (34) 328-59-20, 690-356-626 lub 737-513-439. /UMiG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *