zachmurzenie duże
16°
15°
poniedziałek
Gmina przystępuje do mpzp w Kusiętach
18 sierpnia 2020 r. | 12:37
0

Urząd Gminy Olsztyn poinformował o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę ewid. nr 990, zlokalizowaną w miejscowości Kusięta, w gminie Olsztyn.

Przedmiot projektu dokumentu określony został w Uchwale Nr VII/87/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 8 października 2019 r.

Uchwała dostępna jest do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn pod adresem: http://www.olsztyn.bip.jur.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie do dnia 11 września 2020 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wnioski mogą być wnoszone również zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie, kierując je do Wójta Gminy Olsztyn, na ww. adres siedziby Urzędu Gminy w Olsztynie, bądź drogą elektroniczną na adres sekretariat@olsztyn-jurajski.pl.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania wnioskodawcy bądź adres siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Olsztyn.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *