zachmurzenie umiarkowane
20°
19°
sobota
Dziś głosowanie w sprawie pieniędzy na dodatek węglowy
27 września 2022 r. | 12:39
2

Dziś o godz. 14:00 w w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Olsztynie, podczas której radni zmienią budżet, dzięki czemu od jutra będzie mogła nastąpić wypłata środków z dodatku węglowego. Radni do budżetu wprowadzą 4 692 000 zł przeznaczonych na ten cel.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, ze zmianą obejmującą część terenów w rejonie ulicy Jarzębinowej i ulicy Storczykowej w mieście Olsztyn (druk nr: 276)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn (druk nr: 277)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn w gminie Olsztyn (druk nr: 278)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (druk nr: 279)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (druk nr: 280)
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta i Gminy Olsztyn, położonych w obrębie ewidencyjnym Biskupice w gminie Olsztyn (druk nr: 281)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Olsztyn, położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupice w gminie Olsztyn (druk nr: 282)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Olsztyn w trybie przetargowym - na czas nieoznaczony (druk nr: 283)
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (druk nr: 284)
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Olsztyn (druk nr: 285)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/323/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela (druk nr: 286)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2022-2030 (druk nr: 287)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2022 rok (druk nr: 288)
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 czerwca 2022 r. na nienależyte wykonanie zadań oraz bezzasadne przeciąganie sprawy przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn (druk: 289)
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy (druk: 290)
21. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
22. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Olsztynie.

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Dziś głosowanie w sprawie pieniędzy na dodatek węglowy”

  1. EM pisze:

    Warto obejrzeć a nuż się zdarzy że radny zabierze głos . Chociaż lepiej nie , będzie mniej wstydu .

  2. nnw pisze:

    Zobaczymy ile czasu jeszcze upłynie zanim szanowne Panie z GOPS Olsztyn zaczną te pieniążki wypłacać. Przeczuwam, że jeszcze wiele litrów kawy upłynie zanim to zrobią, bądź zaczną robić nawet dla wniosków złożonych po wejściu uchwały w życie czyli 17.08. Ościenne gminy czy miasta już zaczeły wypłaty a tu Panie grają na zwłokę i ilość wypitych kaw.

    4
    2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *