zachmurzenie małe
14°
12°
poniedziałek
Gmina Olsztyn musi zwrócić ponad 107 tys. zł
21 lutego 2020 r. | 09:41
1

W związku ze zmianami w projekcie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn – budynki OSP w Zrębicach i Przymiłowicach", gmina Olsztyn będzie musiała zwrócić Urzędowi Marszałkowskiemu ponad 107 tys. zł. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Śląskiego.

O wyjaśnienia w tej kwestii poprosiłem biuro prasowe urzędu.

12 lipca 2017 r. została zawarta pomiędzy IZ RPO WSL, a Beneficjentem – Gminą Olsztyn, umowa o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn – budynki OSP w Zrębicach i Przymiłowicach”.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z aneksem do umowy, wynosiła 2 301 900,64 zł, koszty kwalifikowalne wyniosły 1 145 863,82 zł, natomiast kwota dofinansowania została określona na poziomie 973 984,26 zł (tj. 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).

W ramach projektu Beneficjentowi została przyznana pomoc de minimis. 10 października 2018 r. Beneficjent poinformował IZ o zmianach w projekcie, które polegają na podniesieniu kubatury powierzchni wynajmowanej pod działalność gospodarczą na obiekcie. To w kontekście projektu skutkowało zmianą w zakresie wyliczenia pomocy de minimis, a tym samym zmianą w wyliczeniu wartości poszczególnych kosztów w projekcie i odpowiadającego im dofinansowania. IZ RPO WSL poinformowała beneficjenta o tych zmianach a także o wyliczeniu różnicy pomiędzy kwotą wydatków kwalifikowalnych wypłaconych Beneficjentowi dotychczas a kwotą wydatków uznanych za kwalifikowalne zgodnie z zaktualizowaną kubaturą powierzchni wynajmowanej pod działalność gospodarczą.

Różnica jaka została wyliczona stanowi kwotę niekwalifikowalną w ramach projektu. W konsekwencji, na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), Beneficjent został wezwany do zwrotu nienależnie wypłaconej mu kwoty w wysokości 107 039,53 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Ponieważ Beneficjent nie zgodził się z takim podejściem i nie dokonał zwrotu tych środków, ani nie wyraził zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, zgodnie z art. 207 ust. 1 i ust. 9 pkt 1 u.f.p., zachodzi konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich. Zarząd Województwa podjął uchwałę dotyczącą wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, w ramach którego jeszcze raz przeanalizuje zasadność uznania środków za niekwalifikowalne i wyda stosowną decyzję administracyjną. Czynności administracyjne, zgodnie z przepisami mogą trwać min. 30 dni , w sprawach skomplikowanych do 2 mies. od wszczęcia postępowania lub dłużej jeśli przemawiają za tym okoliczności w sprawie.

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Gmina Olsztyn musi zwrócić ponad 107 tys. zł”

  1. poperzak pisze:

    Gmina Olsztyn nie dla mieszkańców, ale dla sitwyi wybranych.
    Smutne to i szokujące zarazem. Mieszkańcy powinni baczniej przyglądać się lokalnej polityce. Obywatel gminy i płatnik jak zwykle na szarym końcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *