zachmurzenie małe
14°
12°
poniedziałek
Jest przetarg na modernizację łącznika ul. Polnej i Górzystej w Olsztynie
04 sierpnia 2022 r. | 09:43
0

Do 11 sierpnia można składać oferty w przetargu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - łącznik ul. Polnej i Górzystej w Olsztynie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
− modernizację projektowanego odcinka drogi o dł. 995,73 mb, kategoria ruchu KR1, prędkość projektowa 30 km/h;
− jezdnia o nawierzchni bitumicznej, złożona z dwóch warstw betonu asfaltowego tj. warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, ułożonych
na podbudowie z kruszywa łamanego,
− szerokość projektowanej drogi wynosi 5,00 m na odcinku od 0+00.00 do 2+ 73.10 oraz 4,00 m na pozostałym projektowanym odcinku,
− krawędzie włączenia projektowanej drogi w ulicę Górzystą wyokrąglono łukami o promieniach R=6,50 m oraz R=12,00 m,
− w ciągu całej projektowanej drogi przewidziano pobocza
o szerokości 0,50 m, zawężone odpowiednio do granic ewidencyjnych pasa drogowego. Zaprojektowano pobocze z destruktu asfaltowego, spadek poprzeczny pobocza 6%,
− spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako dwustronny, „daszkowy” – 2%,
− konstrukcja jezdni:
* warstwa ścieralna: beton asfaltowy 4 cm
* warstwa wiążąca : beton asfaltowy 4 cm
* podbudowa zasadnicza: kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 20 cm
- konstrukcja pobocza:
* destrukt asfaltowy 10 cm
- odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne
i podłużne w pobocze i tereny zielone,
- powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej: 4 305,00 m2
- powierzchnia pobocza: 995,00 m2
- roboty należy prowadzić po wykonaniu rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni. Nie przewiduje się wykonania nasypów:
* wykopy: 1 096,00 m3
* nasyp: 11,00 m3

Szczegóły TUTAJ.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *