słabe opady deszczu
poniedziałek
Jutro radni uchwalą budżet na 2020 rok
16 grudnia 2019 r. | 12:22
0

We wtorek 17 grudnia w urzędzie gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Olsztyn, podczas której radni przyjmą budżet na 2020 rok.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2020 roku (druk nr: 24 )
5. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej (druk nr: 25 )
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok oraz w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych (druk nr: 26 )
7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie gminy Olsztyn poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (druk nr: 27 )
8. Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olsztyn
na 2020 r. i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 oraz dyskusja nad przedłożonymi projektami
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
10. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026 (druk nr: 28 )
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olsztyn na 2020 rok
(druk nr: 29 )
13. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok (druk nr: 30)
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, po zachodniej stronie drogi wiodącej z Olsztyna do Turowa (druk nr: 31 )
15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie skrzyżowania ulic Narcyzowej i Irysowej (druk nr: 32 )
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019-2024 (druk nr: 33 )
17. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w Zrębicach Pierwszych (druk nr: 34 )
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Olsztyn (druk nr: 35 )
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/227/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (druk nr: 36 )
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olsztyn na rok szkolny 2019/2020 (druk nr: 37 )
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/307/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn (druk nr: 38 )
22. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na grupie 6 drzew - pomniki przyrody, rosnących na terenie placu Kościoła p.w. Św. Idziego w Zrębicach, gmina Olsztyn (druk nr: 39 )
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Olsztyn Nr IX/70/11 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Olsztynie (druk nr: 40 )
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/54/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury (druk nr: 41 )
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne "OLSZTYŃSKA GEOTERMIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (druk nr: 42 )
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/214/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zasad, na jakich Przewodniczącym Organów Wykonawczych jednostek pomocniczych gminy przysługiwać będą diety (druk nr: 43 )
27. Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2025 (druk nr: 44 )
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (druk nr: 45 )
29. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski.
30. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Olsztyn.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *