zachmurzenie umiarkowane
15°
15°
poniedziałek
Na najbliższej sesji będzie rozpatrywana skarga na Burmistrza Tomasza Kucharskiego
30 czerwca 2022 r. | 12:01
1

We wtorek 5 lipca odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Olsztynie, podczas której radni skargi na Burmistrza Tomasza Kucharskiego. Już dziś można zapowiedzieć, że skarga przez radnych zostanie odrzucona.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (druk nr: 263)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w mieście Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego (druk nr: 264)
8. Podjęcie uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn pomiędzy ul. Kopernika, a Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmującego działkę ewid. nr 1525 (druk nr: 265)
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Południowej i Olsztyńskiej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn (druk nr: 266)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn (druk nr: 267)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bukowno od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (druk nr: 268)
12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (druk nr: 269)
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały określającej najniższe opłaty z tytułu wydzierżawienia gruntów rolnych będących własnością Gminy Olsztyn (druk nr: 270)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/67/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr: 271)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2022-2030 (druk nr: 272)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2022 rok (druk nr: 273)
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 maja 2022 r. na działania Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn (druk: 274)
18. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
19. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Olsztynie.

Czego dotyczy skarga?

W uzasadnieniu czytamy:
W dniu 4 maja 2022 roku, za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynęła skarga, na działania Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn Pana Tomasza Kucharskiego.

W dniu 25 maja 2022 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Olsztynie przekazała skargę do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olsztynie. Komisja stwierdziła, że meritum wniosku dotyczy materii dla rozstrzygnięcia której nie jest właściwa Komisja Rewizyjna. Rozpatrywanie skarg leży w kompetencji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej (art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

W 2021 r. do Wójta Gminy Olsztyn wpłynął wniosek Pani Teresy Syc-Wójcik, działającej w imieniu Gminy Olsztyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Olsztynie k/Częstochowy przy ul. Storczykowej. Zakres i forma planowanej inwestycji wymaga zgodnego stanowiska Gminy Olsztyn, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ponieważ, ostatecznie w 2021 r. nie wypracowano takiego stanowiska, co do kosztów oraz ostatecznej decyzji o przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków, tutejszy organ nie dokonał we wszczętym postępowaniu żadnych czynności procesowych.

W konsekwencji powyższego, Strony postępowania nie zostały powiadomione o wszczęciu postępowania, a wniosek składającego skargę, o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu nie został rozpoznany. Od momentu podjęcia decyzji o rozbudowie oczyszczalni ścieków w Olsztynie, Gmina Olsztyn ściśle współpracuje z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Gmina Olsztyn dotychczas zleciła i pokryła koszty wykonania koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni .Dokumentacja projektowa jest wykonywana i finansowa przez PWiK. Dokumentacja projektowa planowanej oczyszczalni wskazuje, że spełnia ona wszystkie wymagane normy w zakresie oczyszczania ścieków i ochrony środowiska oraz uwzględnia oczekiwania mieszkańców w ramach optymalnych rozwiązań ekonomicznych i technologicznych. Równolegle z procesem projektowym prowadzono rozmowy z władzami Częstochowy i Oczyszczalnią Ścieków WARTA w sprawie alternatywnego rozwiązania gospodarki ściekowej – polegającego na przekierowaniu ścieków do Częstochowy poprzez budowę kolektora z pominięciem istniejącej oczyszczalni ścieków w Olsztynie. Nie wypracowano jednak ostatecznego stanowiska w opisanej sprawie. W związku z powyższym, dokonano ponownej analizy ekonomicznej uwzględniającej aktualną sytuacją geopolityczną, która znacząco wpływa na koszty związane z realizacją planowanej inwestycji. W konsekwencji, poczynionych ustaleń w dniu 06.04.2022 Pani Teresa Syc-Wójcik działająca w imieniu Inwestora - Miasta i Gminy Olsztyn złożyła wniosek o umorzenie postępowania. W ślad za tymm, została wydana decyzja umarzająca przedmiotowe postępowanie. W dniu 16.05.2022 wpłynął kolejny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy i rozbudowy ścieków złożony przez Panią Teresę Syc-Wójcik działającą w imieniu Inwestora - Miasta i Gminy Olsztyn, ponieważ poczynione ustalenia wskazują na zajęcie jednomyślnego stanowiska w sprawie ostatecznej decyzji o przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w zakładanej lokalizacji oraz kosztów zadania. W ślad za złożonym wnioskiem w dniu 14.06.2022 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Olsztynie k/Częstochowy przy ul. Storczykowej. Strona skarżąca została pisemnie zawiadomiona o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz o możliwości uczestniczenia w tym postępowaniu na prawach strony.

Jednocześnie wykonując dyspozycję art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, informuje się skarżących, że zgodnie z treścią art. 239 § 1 kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Na najbliższej sesji będzie rozpatrywana skarga na Burmistrza Tomasza Kucharskiego”

  1. EM pisze:

    Istnieje iskierka szansy , że oddolna aktywność walczących o swoje mieszkańców Odrzykonia zaowocuje powstaniem stowarzyszenia zdolnego współuczestniczyć w życiu gminy. Na dziś wszyscy którzy myślą podobnie nie mają możliwości przedstawić swojego zdania . Serdecznie proszę o zorganizowanie portalu społecznego , który umożliwił by kontakt i wymianę poglądów . Już samo jego powstanie spowoduje daleko idące skutki , pozytywne dla mieszkańców gminy ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *