zachmurzenie duże
18°
15°
piątek
Radni murem za burmistrzem. Chodzi o oczyszczalnię ścieków!
15 lipca 2022 r. | 12:20
4

Rada Miejska w Olsztynie kolejny raz stanęła murem za swoim burmistrzem. Tym razem rada uznała skargę na Burmistrza Tomasza Kucharskiego za bezzasadną.

Poniżej uzasadnienie do uchwały w tej sprawie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W dniu 4 maja 2022 roku, za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynęła skarga, na działania Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn Pana Tomasza Kucharskiego.

W dniu 25 maja 2022 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Olsztynie przekazała skargę do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olsztynie. Komisja stwierdziła, że meritum wniosku dotyczy materii dla rozstrzygnięcia której nie jest właściwa Komisja Rewizyjna. Rozpatrywanie skarg leży w kompetencji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej (art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

W 2021 r. do Wójta Gminy Olsztyn wpłynął wniosek Pani Teresy Syc-Wójcik, działającej w imieniu Gminy Olsztyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Olsztynie k/Częstochowy przy ul. Storczykowej. Zakres i forma planowanej inwestycji wymaga zgodnego stanowiska Gminy Olsztyn, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ponieważ, ostatecznie w 2021 r. nie wypracowano takiego stanowiska, co do kosztów oraz ostatecznej decyzji o przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków, tutejszy organ nie dokonał we wszczętym postępowaniu żadnych czynności procesowych.

W konsekwencji powyższego, Strony postępowania nie zostały powiadomione o wszczęciu postępowania, a wniosek składającego skargę, o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu nie został rozpoznany. Od momentu podjęcia decyzji o rozbudowie oczyszczalni ścieków w Olsztynie, Gmina Olsztyn ściśle współpracuje z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Gmina Olsztyn dotychczas zleciła i pokryła koszty wykonania koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni .Dokumentacja projektowa jest wykonywana i finansowa przez PWiK. Dokumentacja projektowa planowanej oczyszczalni wskazuje, że spełnia ona wszystkie wymagane normy w zakresie oczyszczania ścieków i ochrony środowiska oraz uwzględnia oczekiwania mieszkańców w ramach optymalnych rozwiązań ekonomicznych i technologicznych. Równolegle z procesem projektowym prowadzono rozmowy z władzami Częstochowy i Oczyszczalnią Ścieków WARTA w sprawie alternatywnego rozwiązania gospodarki ściekowej – polegającego na przekierowaniu ścieków do Częstochowy poprzez budowę kolektora z pominięciem istniejącej oczyszczalni ścieków w Olsztynie. Nie wypracowano jednak ostatecznego stanowiska w opisanej sprawie. W związku z powyższym, dokonano ponownej analizy ekonomicznej uwzględniającej aktualną sytuacją geopolityczną, która znacząco wpływa na koszty związane z realizacją planowanej inwestycji. W konsekwencji, poczynionych ustaleń w dniu 06.04.2022 Pani Teresa Syc-Wójcik działająca w imieniu Inwestora - Miasta i Gminy Olsztyn złożyła wniosek o umorzenie postępowania.

W ślad za tymm, została wydana decyzja umarzająca przedmiotowe postępowanie. W dniu 16.05.2022 wpłynął kolejny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy i rozbudowy ścieków złożony przez Panią Teresę Syc-Wójcik działającą w imieniu Inwestora - Miasta i Gminy Olsztyn, ponieważ poczynione ustalenia wskazują na zajęcie jednomyślnego stanowiska w sprawie ostatecznej decyzji o przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w zakładanej lokalizacji oraz kosztów zadania. W ślad za złożonym wnioskiem w dniu 14.06.2022 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Olsztynie k/Częstochowy przy ul. Storczykowej. Strona skarżąca została pisemnie zawiadomiona o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz o możliwości uczestniczenia w tym postępowaniu na prawach strony.

Jednocześnie wykonując dyspozycję art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, informuje się skarżących, że zgodnie z treścią art. 239 § 1 kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

W dniu 4 maja 2022 roku, za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynęła skarga, na działania Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn Pana Tomasza Kucharskiego.

W dniu 25 maja 2022 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Olsztynie przekazała skargę do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olsztynie. Komisja stwierdziła, że meritum wniosku dotyczy materii dla rozstrzygnięcia której nie jest właściwa Komisja Rewizyjna. Rozpatrywanie skarg leży w kompetencji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej (art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olsztynie, przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2022 r. wypracowała stanowisko w sprawie skargi, uznając ją za bezzasadną. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie, zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.

Sporządzili:
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Grzegorz Kotwa
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Władysław Bekus
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Dariusz Górecki4 odpowiedzi na “Radni murem za burmistrzem. Chodzi o oczyszczalnię ścieków!”

 1. PGock pisze:

  Takiej rady to nie ma nigdzie w Polsce. Kucharski prowadzi ich jak pieski na łańcuchu. Ci radni są tylko dla własnych korzysci wszyscy jak jeden. Hańba i kompromitacja radnych.

  12
  3
 2. EM pisze:

  Zabierałem już w tej sprawie głos ,jednakże należy dobitnie przedstawić tło harców burmistrza i rady miasta . Meritum sytuacji jest brak kogokolwiek do rozmowy i do przedstawienia zdania mieszkańców , i liczenia się z tym zdaniem . Nie wystarczy biadolić że jest się traktowanym z buta ale trzeba nauczyć się bycia asertywnym . Burmistrz i rada miasta postępuje tak jak postępuje bo nikt nie jest w stanie ich rozliczyć . Tylko poprzez zorganizowanie się możemy coś zmienić . Inaczej będzie tak jak jest .

 3. Loki pisze:

  Jak będzie walić to osobiście moje główna z mojego kibla zawiozę na biskupice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *