zachmurzenie umiarkowane
15°
14°
wtorek
Radni ustalą wysokość ekwiwalentu dla druhów OSP
15 marca 2022 r. | 12:20
0

Dziś o godz. 14:30 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Olsztyn, podczas której radni ustalą wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Olsztyn za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji nadzwyczajnej
5. Sprawozdanie z pracy Wójta/Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Południowej i Olsztyńskiej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn (druk nr: 216)
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn
w gminie Olsztyn (druk nr: 217)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn
w gminie Olsztyn (druk nr: 218)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowno w gminie Olsztyn (druk nr: 219)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn (druk nr: 220)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice
I w gminie Olsztyn (druk nr: 221)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta i Gminy Olsztyn, położonego w budynku przy Placu Marszałka Piłsudskiego 10 w Olsztynie (druk nr: 222)
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (druk nr: 223)
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Olsztyn za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach (druk nr: 224)
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.” (druk nr: 225)
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Olsztyn” (druk n:r 226)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/214/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zasad na jakich Przewodniczącym Organów Wykonawczych jednostek pomocniczych gminy przysługiwać będą diety zmienionej uchwałą Nr VIII/114/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk: 227)
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (druk nr: 228)
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 (druk nr: 229)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2022-2030 (druk nr: 230)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2022 rok (druk nr: 231)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynie na rok 2022 (druk nr: 232)
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy zmienionej uchwałą Nr XIV/184/20 Rady Gminy Olsztyn z dnia 27 października 2020 r. (druk nr: 233)
24. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
25. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Olsztynie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *