zachmurzenie małe
14°
12°
poniedziałek
allegro
Sołtysi dostaną podwyżki
08 kwietnia 2022 r. | 07:49
0

We wtorek o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Olsztynie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Olsztynie, podczas której radni podniosą diety sołtysom w gminie Olsztynie.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, ze zmianą obejmującą część terenów w obrębie geodezyjnym Olsztyn, w rejonie ulicy Jarzębinowej i ul. Storczykowej (druk nr: 234)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Skrajnica, gmina Olsztyn (druk nr: 235)
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn w gminie Olsztyn (druk nr: 236)
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz ustalenia stawki opłat
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (druk nr: 237)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi i spożywczymi
oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym, a także regulaminu tego handlu (druk nr: 238)
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w 2021r." (druk nr: 239)
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dla Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2022 (druk nr: 240)
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/214/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zasad, na jakich Przewodniczącym Organów Wykonawczych jednostek pomocniczych gminy przysługiwać będą diety zmienionej uchwałą Nr VIII/114/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr: 241)
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr: 242)
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr: 243)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2022-2030 (druk nr: 244)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2022 rok (druk nr: 245)
18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2021 rok
19. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Olsztynie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *