zachmurzenie umiarkowane
23°
23°
piątek
fot. Wikipedia
Uwagi RIO do potrąceń podatkowych
18 maja 2022 r. | 12:09
2

Podczas kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Olsztynie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła kolejne nieprawidłowości w potrąceniach podatkowych.

W latach 2018 - 2019 nieprawidłowo dokonywano potrąceń zobowiązań podatkowych podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wierzytelności tych podmiotów, w trybie art. 64 § 1 i § 2 w związku z art. 65 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), z naruszeniem przesłanek uprawniających do ich dokonania.

Zgodnie z powyższymi przepisami, zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach stanowiących dochód budżetu j.s.t. z urzędu lub na wniosek podatnika, podlegają potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec gminy z tytułu z tytułu zamówień wykonanych przez niego na podstawie umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, pod warunkiem że potrącenie jest dokonywane przez tego podatnika i z tej wierzytelności. W myśl art. 64 § 5 ww. ustawy, potrącenie następuje z dniem złożenia wniosku, który został uwzględniony lub wydania z urzędu postanowienia o potrąceniu.

W ww. okresie dokonywano potrąceń wierzytelności od podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz podmiotów zobowiązanych do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec Gminy Olsztyn z zobowiązaniami z tytułu dostaw, usług i remontów, które ma dzień ich potrącenia nie były wymagalne. Potrącenia dokonywane były z urzędu lub na wniosek podatników na podstawie postanowień o potrąceniu. Dotyczyło to:
- w 2018 r. dokonano potrąceń na łączną kwotę 46.679,42 zł, w tym 44.485,10 zł wynikających z zobowiązań, które na dzień dokonania potrącenia nie były wymagalne, przed upływem terminu płatności zobowiązań Gminy wynikających z faktur VAT wynoszącym od 5 do 18 dni,
- w 2019 r. dokonano potrąceń na łączną kwotę 12.189,60 zł, w tym 12.189,60 zł wynikających z zobowiązań, które na dzień dokonania potrącenia nie były wymagalne, przed upływem terminu płatności zobowiązań Gminy wynikających z faktur VAT wynoszącym od 5 do 18 dni.

Postanowienia o potrąceniu wierzytelności zostały podpisane przez p. Barbarę Łuszczyńską – wówczas Skarbnika Gminy Olsztyn oraz (obecnie Skarbnik Miasta i Gminy Olsztyn) oraz przez Podinspektora Referatu Finansowego, działających na podstawie upoważnień Wójta Gminy Olsztyn.

Wniosek nr 5
Dokonywać potrąceń wierzytelności, które są wymagalne, bezsporne i wzajemne, stosownie do art. 64 § 1 i § 2 w związku z art. 65 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)2 odpowiedzi na “Uwagi RIO do potrąceń podatkowych”

  1. stefan_kutango pisze:

    Przydałoby się poznać nazwiska tych, którym tak ochoczo się podateczki umarza albo ich nie egzekwuje, bo to nie jest pierwszy tak przypadek. Już wcześniejszy raport RIO wrzucony do sieci mówił o takich nieprawidłowościach i nawet wskazywał numery działek. Szczególnie ciekawią mnie przedsiębiorcy.

  2. PGock pisze:

    Czy jest możliwość podania nazwisk? Moze sam TK sie do tego odniesie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *