zachmurzenie duże
poniedziałek
Uwagi RIO do rozliczeń dochodów budżetowych w gminie Olsztyn
22 kwietnia 2022 r. | 12:38
1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, po kontroli w urzędzie gminy w Olsztynie, miała uwagi m.in. do rozliczeń dochodów budżetowych.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2020 - 2021 do dnia kontroli, nie dołożono należytej staranności w przeprowadzaniu czynności sprawdzających w zakresie wykazanych przez podatnika danych w informacjach na podatek od nieruchomości oraz nie wzywano podatnika do udzielenia w wyznaczonym terminie niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji. Zgodnie z art. 274a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) w razie wątpliwości, co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych. W myśl art. 272 pkt 3 ww. ustawy, organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Powyższe dotyczyło podatnika o nr ewidencyjnym 4538 (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który w informacji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2013 z dnia 26 lutego 2013 r. wykazał do opodatkowania 28 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wynikających z umowy dzierżawy z 17 grudnia 2012 r. na czas nieoznaczony z Gminą Olsztyn), ale nie wykazał ww. przedmiotu do opodatkowania w kolejnej informacji w sprawie podatku od nieruchomości złożonej na rok 2016 w dniu 30 maja 2016 r.

W decyzji z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2020 oraz w decyzji z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2021, nie uwzględniono w podstawie opodatkowania ww. powierzchni 28 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W dniu 12 października 2021 r. organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego za 2020 r. i 2021 r. Do dnia zakończenia kontroli podatnik nie złożył aktualnej informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Skutek finansowy za rok 2020 zł wyniósł 24,00 zł, a za rok 2021 - 25,00 zł.

Zadania w zakresie przygotowania projektów decyzji wymiarowych należały do Inspektora w Referacie Finansowym. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Barbara Łuszczyńska – wówczas Skarbnik Gminy Olsztyn (obecnie Skarbnik Miasta i Gminy Olsztyn), która również podpisała ww. decyzje z upoważnienia ówczesnego Wójta Gminy Olsztyn (obecnie Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn).

Wniosek nr 2
Podjąć dalsze działania celem prawidłowego opodatkowania podatnika o nr ewidencyjnym 4538 oraz wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn w zakresie dokonywania czynności sprawdzających informacje podatkowe, stosownie do art. 21, art. 272 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt 3 i art. 274a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Jedna odpowiedź do “Uwagi RIO do rozliczeń dochodów budżetowych w gminie Olsztyn”

  1. PGock pisze:

    Prosze podać nazwiska. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *