zachmurzenie umiarkowane
23°
23°
piątek
W czwartek radni jednogłośnie udzielą absolutorium Wójtowi Gminy Olsztyn
15 czerwca 2020 r. | 11:32
0

W czwartek 18 czerwca w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Olsztyn, podczas której jednogłośnie zagłosują za udzieleniem Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. W trakcie sesji, żaden z radnych nie złoży wniosku i interpelacji.

Początek o godz. 13:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
5. Debata nad raportem o stanie Gminy za 2019 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn wotum zaufania (druk nr:67).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok (druk nr:68).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr:69).
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Olsztyn w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olsztyn (druk nr:70).
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Turów (druk nr:71)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w Olsztynie. (druk nr:72)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Olsztyn, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn. (druk nr:73)
13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Olsztyn zadania publicznego pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1065 S - połączenie ścieżek rowerowych ul. Kühna w miejscowości Olsztyn (druk nr:74).
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olsztyn na rok szkolny 2020/2021 (druk nr:75).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/258/14 z dnia 12 lutego 2014 r., w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olsztyn" (druk nr:76).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/139/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (druk nr:77).
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr:78).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (druk nr:79).
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olsztyn" (druk nr:80).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2026 (druk nr:81).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (druk nr:82)
22. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
23. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Olsztyn.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *