pochmurnie
13°
czwartek
Według radnych skarga na Wójta była bezzasadna
17 listopada 2021 r. | 12:55
0

Na jednej z ostatnich sesji Rady Gminy Olsztyn, rada rozpatrywała skargę na Wójta Tomasza Kucharskiego. Oczywiście, rada uznała skargę za bezzasadną.

Uzasadnienie do skargi znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W dniu 27 lipca 2021 roku do Rady Gminy Olsztyn wpłynęła skarga mieszkańca gminy Olsztyn, na Wójta Gminy Olsztyn, spowodowana stanowiskiem ww. organu w sprawie planowanej likwidacji
połączenia autobusowego nr 67 z Biskupic do Częstochowy.

Rzeczona skarga została przekazana za pośrednictwem Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta jest Rada Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn przyjął skargę i nadał jej bieg, poprzez skierowanie skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która przeprowadziła postępowanie skargowe i na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2021 roku wypracowała stanowisko w sprawie skargi.

W toku postępowania skargowego członkowie Komisji zapoznali się z korespondencją kierowaną przez skarżącego do różnych Urzędów, z której nie można sprecyzować żadnych zarzutów, wobec Pana Wójta Gminy Olsztyn. Na uwagę zasługuje fakt, że skarżący nie wziął udziału w posiedzeniu Komisji pomimo, że został zaproszony.

Stanowisko Wójta Gminy Olsztyn w sprawie likwidacji połączenia autobusowego nr 67 z Biskupic do Częstochowy i wdrożenie w to miejsce bezpłatnej komunikacji gminnej zostało opisane w odpowiedzi na pismo do skarżącego z dnia 5 sierpnia 2021 r. Zgodnie z treścią art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwy organ albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy. Taka sytuacja nie miała miejsca. Stąd właściwym jest uznanie skargi za bezzasadną.

Jednocześnie wykonując dyspozycje art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuje się skarżących, że zgodnie z treścią art. 239 § 1 kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *